Franséisch


Dissert – Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :


Textanalyse – Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :


Onbekannten Text – Sectiounen B, C, D, E, F, G

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :