Englesch


Bekannten Text – Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :


Onbekannten Text – Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :


Onbekannten Text - Sectioune B, C, D, E, F, G

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :