Däitsch


Dissert – Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September :


Textanalyse –  Sectioun A

Examen Juni-Repêchage :

Examen September:


Zitatanalyse – Sectioun B, C, D, E, F, G